https://wp-rocket.me

https://nolboo.kim/blog/2013/10/06/github-for-beginner/

'개발일기' 카테고리의 다른 글

깃허브 사전  (0) 2019.03.11
동기와 비동기방식이란?  (0) 2019.03.03
2019년 커리어 목표 차근차근 세워보기  (0) 2019.03.02


$('#ntc_next_btn').click(function(){

$('.ntc_bar .ntc_ul').stop().animate({

top: -15

},function(){

$('.ntc_bar .ntc_ul').css({

top: 0

}).find('li').first().appendTo('.ntc_bar .ntc_ul');

})

})

var auto = setInterval(function(){

$('#ntc_next_btn').trigger('click')

},3000);

/*//공지사항 자동넘기기*//*메인 공지사항 넘기기*/


$('.notice_ntc_li .ntc_span').click(function(){

autoSlideNews();

});function autoSlideNews(){


$('.ntc_li .slide_group').stop().animate({

top: -30.67

},function(){

$('.ntc_li .slide_group').css({

top: 0

}).find('.ntc_p').first().appendTo('.ntc_li .slide_group');

});


}/*메인 공지사항 넘기기*/


$('.ntc_li .ntc_span').click(function(){

var thisSlidegroup = $(this).next('.slide_group');

var slideHeight = $('.ntc_ul .ntc_li .ntc_p').outerHeight();

thisSlidegroup.stop().animate({

top: -slideHeight

},function(){

thisSlidegroup.css({top:0}).find('.ntc_p').first().appendTo(thisSlidegroup);

});

//alert(slideHeight);

//autoSlideNotice();

});


// $('.news_ntc_li .ntc_span').click(function(){

//

// autoSlideNews();

//

// });


function autoSlideNotice(){


$('.notice_ntc_li .slide_group').stop().animate({

top: -30.67

},function(){

$('.notice_ntc_li .slide_group').css({

top: 0

}).find('.ntc_p').first().appendTo('.notice_ntc_li .slide_group');

});


}


function autoSlideNews(){


$('.news_ntc_li .slide_group').stop().animate({

top: -30.67

},function(){

$('.news_ntc_li .slide_group').css({

top: 0

}).find('.ntc_p').first().appendTo('.news_ntc_li .slide_group');

});


}

+ Recent posts